ਕੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

design drawing
Cooling scheme design
Cooling scheme design1